xúc tác của phản ứng phân hủy H2O2

xúc tác của phản ứng phân hủy H2O2 là MnO2,cơ chế nó có phải là như vầy không? H2O2+MnO2=MnOOH+O2 MnOOH+H2O2=MnO2+H2O

Cơ chế đề nghị từ phương pháp đánh dấu đồng vị phóng xạ:

Xem thêm các bài báo đính kèm.

H2O2+MnO2=MnOOH+O2 MnOOH+H2O2=MnO2+H2O anh ko bit phai ko nhung ma hịh nhu xai