xin tải dùm tài liệu trên sciencedirect.com

mình đang rất cần 1 số bài báo này trên sciencedirect. mong các bạn tải up lên dùm

  1. Release and absorption characteristics of chlorphenesin carbamate sustained-release formulations: In vitro-in vivo and in vivo dog-human correlations
    International Journal of Pharmaceutics, Volume 117, Issue 1, 4 April 1995, Pages 31-39 Masayuki Akimoto, Atsushi Furuya, Masato Nakamura, Tohru Maki, Kenji Yamada, Toshio Suwa and Hiroyasu Ogata

  2. Evaluation of sustained-release granules of chlorphenesin carbamate in dogs and humans
    International Journal of Pharmaceutics, Volume 100, Issues 1-3, 8 November 1993, Pages 133-142 Akimoto Masayuki, Furuya Atsushi, Maki Tohru, Yamada Kenji, Suwa Toshio and Ogata Hiroyasu

  3. Characterization of the glucuronide conjugate of chlorphenesin carbamate from the rat and from man Biochemical Pharmacology, Volume 14, Issue 3, March 1965, Pages 371-373 Donald R. Buhler

cảm ơn

lấy được bài đầu

Một lưu ý nhỏ với các bạn cần tài liệu là các database ở các trường đại học ở nước ngoài thường chỉ mua Sciencedirect trong 10 năm trở lại thôi (rẻ hơn và thực ra cũng hiệu quả hơn); nên các bạn nếu tìm đưa list khoảng từ 1995-1996 trở lại thì sẽ dễ tìm và download về hơn.

Thân