Website về phổ chuẩn của các chất

Các bạn có thể tham khảo phổ chuẩn của một số chất trên trang web này.

http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/cgi-bin/cre_index.cgi