Vitamin B

Ban nao biet ranh qui trinh tong hop vitaminB thi giup minh nhe, minh tim chua hoan tat Cam on

vitamin nhóm B rất nhiều đó, bạn muốn biết qui trình tổng hợp loại nào.