Ứng dụng Kính hiển vi IR (IR Microscopy – Jasco): Phân tích Vi nhựa trong nước biển, nước hồ, nước sông, …

Originally published at: https://hplc.vn/?p=2030227

Ứng dụng Kính hiển vi IR (IR Microscopy) trong phân tích vi nhựa tồn tại trong nước biển, nước hồ, nước sông, …

https://www.youtube.com/watch?v=WUsahj5WGrE&t=29s

Bài viết Ứng dụng Kính hiển vi IR (IR Microscopy – Jasco): Phân tích Vi nhựa trong nước biển, nước hồ, nước sông, … đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Thành Khoa.

GiMiTEC.info