Trang web về total synthesis

Đây là trang web về tổng hợp toàn phần các hợp chất thiên nhiên, cũng khá lý thú cho những ai mê tổng hợp.