Trang web tra phổ

Đây là trang web để tra phổ MNR, IR, Mass, GC/MS, GC của nhiều chất thông dụng lắm, bà con nào cần thì vào nhé. http://webbook/nist.gov/chemistry/name-ser.html