Trang web olympic quốc tế !

Đây là trang web toàn bộ đề thi và đáp án Olympic thi quốc tế các môn, trong đó có Hóa học. Chúc các bạn mau giải quyết !

http://olympiads.win.tue.nl/icho/