trang web KH

Khá là cơ bản thôi, dành cho bạn nào biết tiếng Pháp. Luyện tiếng rất tốt. http://www.sciences.ch/htmlfr/accueil.php

Từ điển nghành Hóa thì phải http://cancerweb.ncl.ac.uk/omd/