Tổng hợp beta-naphhthalenesulfonic formaldehyde ?

  1. Sunfonic hoá naphtalen với tác nhân là axit H2so4 để tạo thành đồng phân b - naphtalen -sunfoaxit: Tạo thành 1 hỗn hợp sản phẩm, trong đó sản phẩm chính là đồng phân b - naphtalen sunfoaxit, ngoài ra còn có một số sản phẩm phụ là đồng phân a ; 2,6; 2,7 naphtalen đi-sunfoaxit với số lượng nhỏ.Phản ứng sunfonic hoá được tiến hành trong môi trường axit mạnh, tác nhân là axit H2SO4 duy trì phản ứng (sau khi nhỏ song axit) trong 4 giờ.

  2. Thủy phân tách đồng phân alpha - naphtalen sunfoaxit, đuổi naphtalen dư ra khỏi hỗn hợp phản ứng, để thu nhận sản phẩm chính là đồng phân b - naphtalen sunfoaxit.

  3. Phản ứng ngưng tụ giữa b- naphtalen sunfoaxit với formal dehit tạo thành dinaphtyl-mêtan-disunfoaxit: Phản ứng ngưng tụ được thực hiện trong môi trường axit, tạo thành sản phẩm đa tụ có độ trùng hợp (n ≥ 5-8 nhân naphtalen) Sản phẩm ngưng tụ trên, tiếp tục được trung hoà chuyển sang dạng muối Natri dễ tan.

Xin cho hoi phan ung tren neu theo ly thuyet thi se co khoi luong phan tu (n ≥ 5-8 nhân naphtalen) la khoang tu 1000 - 2000 thoi vay co duoc goi la polymer khong hay chi la olygomer? Lam sao de loai bo cac san pham phu ra trong hon hop sau cung?