tính chất hóa học và thành phần nhựa thông

ai biết về tính chất hóa học và thành phần nhựa thông thì post lên với nhé. Thanks