Tìm sản phẩm nhựa epoxy

Mọi người cho e xin ý kiến về sản phẩm trong thực tế mà có biến tính nhựa epoxy. Mong mọi người cho e xin ý kiến ạ