TÌm hộ mình phát!!

Anh em kiếm hộ mình đống tài liệu này phát!! cảm ơn hen, 1/ William F., Newhall and A.P. Pieringer. Quaternary amonium compounds that retard plant growth. J. Arg. Food Chem. 14(1), 23-7 (1966). 2/ Tins, Marcus A., Kerr, Michael A. A convenient synthesis of R-(+) perillaldehyde. Synth. Commun., 18(16-17), 1905-11 (1988). 3/ Maruoka, Keiji, … Selective cyclopropanation of S-(-) perilyl alcohol. Org. Synth. ,67, 176-9 (1989). 4/ Barton, Derek H.R. reactivity of carbon-carbon double bonds.Tetrahedron, 46(11), 3753-68 (1990).

Atbu ơi, có hai bài 2,3 thì tap chi ko có bài online, chi có 2 bài 1 và 4 thui, nhờ anh em khác vô thư viên lục rồi copy lại nhé

link đây: