Thí nghiệm với sữa

Cho thí nghiệm: Đổ vào ống nghiệm 5ml sữa chưa đun sôi, thêm vào 15 giọt dung dịch fomanđehit 0,5% và 5 giọt chất màu xanh metylen 0,02%. Chất màu cứ bị nhạt dần rồi biến màu. Giải thích hiện tượng, viết phương trình phản ứng.

Hiđrô bị bứt ra từ fomanđehit do tác dụng của enzim đã kết hợp với phân tử chất màu.