Thảo luận về Xi măng

Các bạn học về vô cơ rất may mắn được học một học phần về ciment, các vật liệu đóng rắn, polymer vô cơ do cô Nga dạy. Các đề tài nghiên cứu trong bộ môn cũng có nhiều về mảng này. Vậy chúng ta cũng thảo luận để mở rộng về phần này nhé. Mình thì không còn tài liệu học nên mong các bạn sv có thể len post bài về phần này.