Tên của các H,C thơm đa vòng ngưng tụ

Tên của các hidrocacbon thơm đa vòng ngưng tụ ( hay dung hợp) Hai kiểu dung hợp: +Dung hợp ortho là kiểu dung hợp có n mặt chung và 2n nguyên tử chung. +Dung hợp peri là kiểu dung hợp có n mặt chung, nhưng chỉ có ít hơn 2n nguyên tử chung. VD:

Khi đánh số các nguyên tử cacbon trong phân tử, cần viết công thức theo qui định như sau: a.Có số vòng tốI đa nằm trên trục ngang. b.Có số vòng tốI đa nằm phía trên bên phảI trục ngang. VD:

Việc đánh số được bắt đầu từ nguyên tử cacbon không tham gia dung hợp ở phía trên và bên phảI của hệ, bỏ qua các nguyên tử chung.

Các nguyên tử chung cho hai hay ba vòng được đánh số bằng số các nguyên tử ngay trước nó nhưng có thêm chữ “a” (và “b”, “c” khi cần thiết).

ĐốI vớI các hidrocacbon thơm đa vòng dung hợp kiểu ortho hay kiểu ortho và peri mà không có tên thường được lưu dùng ( như kiểu antraxen, phenantren, crisen, …) ngườI ta gọI tên dung hợp bằng cách tổ hợp tên của phần ghép nốI (ở dạng tiền tố ) vớI tên của phần nền ( giữ nguyên tên thường của hidrocacbon). Phần ghép nốI càng đơn giản càng tốt, nhưng phần nền càng chứa nhiều vòng càng tốt ( nhưng vẫn bảo đảm là có tên thường) benzophenantren ( tên không đúng naphtonaphtalen)

Tiền tố chỉ phần ghép nốI được hình thành thừ tên của hidrocacbon tương ứng, thường thường bằng cách thay đổI –en thành –eno ; từ -an thành –ano VD: -CH2- : metano ; -CH2 – CH2- : etano -CH2CH=CHCH2- : but[2]eno Để phân biệt các đồng phân khác nhau về vị trí dung hợp ngườI ta kí hiệu các liên kết ngoạI vi của phần cơ sở bằng các chữa cái a, b, c, d, … bắt đầu từ liên kết 1, 2 ( kí hiệu a) … và ghi các kí hiệu đó trong dấu móc vuông đặt giữa phần ghép nốI và phần nền.

Việc đánh số vào những C dung hợp trong hệ dung hợp peri hình như không có tác dụng gì thì phải??? Vì nếu đính nhóm thế thì ở đó không còn H nữa! :matkinh ( :nhamhiem

Giả sử có phản ứng hidro hóa ở các vị trí carbon dung hợp, lúc đó BM phải lôi các locant ở vị trí carbon dung hợp từ thùng rác lên đó :pocolo (

Chúng ta cần lưu ý là việc đánh số theo qui tắc trên có lẽ chỉ sử dụng trong qui tắc vòng thơm ngưng tụ với nhau, trong trường hợp vòng kiểu cholestorol hay mental thi việc ứng dụng đó sẽ sai.

Chúng ta cần lưu ý là việc đánh số theo qui tắc trên có lẽ chỉ sử dụng trong qui tắc vòng thơm ngưng tụ với nhau, trong trường hợp vòng kiểu cholestorol hay mental thi việc ứng dụng đó sẽ sai.

Đúng vậy, và các bạn cũng đừng lầm lẫn việc đánh số ở vòng thơm với đánh số ở vòng với đánh số ở vòng xiclo. Đánh số ở vòng xiclo dung hợp thường dùng danh pháp bixiclo ( hay trixiclo, tetraxiclo…). Cái lầm lẫn thứ hai mà các bạn có thể gặp phải đó là đánh số ở hệ vòng dung hợp ortho khác cách đánh số ở vòng dung hợp kiểu “peri và ortho”. Ở hệ vòng dung hợp kiểu ortho thì đánh số ở vòng ngoài trước, sau đó mới đánh số ở vòng ở vòng trong. Còn kiểu đánh số mà bim112 giới thiệu ở trên là của hệ vòng dung hợp kiểu “peri và ortho”. Chúng ta cùng thảo luận tiếp nhé!!! :bepdi( :liduc ( :champa ( :matkinh ( :nhamhiem