Taxol

Em đang làm đề tài về taxol: tổng hợp mạch nhánh của taxol, các anh chị và các bạn nào có tài liệu hữu ích liên quan xin cung cấp cho em. Hiện tại em đang cần tài liệu này.
Wani, M. C., H. L. Taylor, Monroe Wall, P. Coggon, A. T. McPhail, 1971, “Plant Antitumor Agents. VI. The Isolation and Structure of Taxol, a Novel Antileukemic and Antitumor Agent from Taxus brevifolia,” Journal of the American Chemical Society, 93: 2325-2327.

Plant Antitumor Agents

hi thanks nhieu