Tài liệu về pp nhận biết

Đây là tài liệu về pp nhận biết các chất hoá học. Thật sự nó chỉ là tài liệu dành cho phổ thông, nhưng nó cũng giúp cho chúng ta rất nhiều trong việc hệ thống hoá kiến thực Chúc vui :ho ( :busua(