Tài liệu hóa đại cương A1

Thông tin tài liệu : [b]Instructor: Instructor: Dr. Byron K. Christmas http://www.uhd.edu/academic/colleges/sciences/naturalscience/BKC_Homepage.htm[/b] Sơ lược : Chapter 1 Matter, Measurement, & Problem Solving Chapter 2 Atoms and Elements Chapter 3 Molecules, Compounds, and Chemical Equations Chapter 4 Chemical Quantities and Aqueous Reactions Chapter 5 Gases Chapter 6 Principles of Reactivity: Energy and Chemical Reactions Chapter 7 The Quantum The Quantum- Mechanical Model of the Atom chapter 8 Priodic properties of the elements chapter 9 Chemical Bonding I: Lewis Theory chapter 10 Chemical Bonding II: Molecular Shapes, Valence Bond Theory, and Molecular Orbital Theory chapter 11 Intermolecular Forces:Liquids, Solids, and Phase Changes chapter 12 Solutions chapter 13 Chemical Kinetics chapter 14 Chemical Equilibrium chapter 16 Principles of Reactivity: Chemical Equilibria

Tài liệu hóa đại cương bằng tiếng anh nhưng rất dễ đọc và dễ hiểu vì lượng từ không nhiều thay vào đó hình ảnh minh họa rất phong phú rất thích hợp cho những bạn mới tập học môn này trong chương trình đại học , chúc các bạn học tốt .