Tách đất hiếm bằng phổ ICP-AES

Tách đất hiếm bằng phương pháp phổ plasma ICP-AES. Các bạn xem rồi cho mình ý kiến nhé. Cái này mình lấy của bộ trưởng nông nghiệp. Hi…Hi