software for simplex optimization

Đây là chương trình basic simplex, các bạn nào yêu thích lĩnh vực tối ưu hóa bằng simplex có thể dơnload về xài