So sánh khả năng phản ứng thế electronphin của benzen, toluen và nitrobenzen

so sánh khả năng phản ứng thế electronphil của benzen, toluen và nitrobenzen