Safety poster

Nội dung của hai poster trên là huóng dẫn chung về an toàn trong phòng thí nghiêm. Cách đọc các thông tin có trên nhãn chai hóa chất đang dung. Rất tiện lọi cho sinh viên đang thục hành trong phòng thí nghiêm. Ngoài ra, nó nhắc nhỏ sinh viên nhũng điều co bản về an toàn trong phòng thí nghiêm. Bảng khá chi tiết và đầy đụ Hon nủa nó hoàn toàn miễn phí (hiện nay, giá của hai bảng này vào khoảng 30 -40 USD)

Theo yêu cầu của một số bạn sinh viên và thầy cô, mình post lại các tài liệu down được từ Merck. Safety in the Laboratory Safety Labelling Periodic table of the elements

hix, mình biết muộn quá. Các bạn có thể giúp mình down 3 tài liệu trên được không? PM của mình la smallenglish1@yahoo.com.

minh cung vạygiup nha...lionking_lovingangel_1984@yahoo.com

minh nua nhen.cam on ban truoc