Potential - pH diagram

Đây là hai bài tập giải giản đồ E - pH của Zn và Fe, cũng là bài tập vừa rồi lớp Động học điện hoá làm ! Mình post lên làm giàu thêm tài nguyên !