Phương pháp Phân tích hàm lượng sulfite.

Có một phương pháp phân tích hàm lượng sulfite như sau, các bạn viết giùm phương trình phản ứng sẵn ôn lại kiến thức nhé:(phương pháp của TCVN hay AOAC gì đó)

  • Hút 100 ml nước cần phân tích+ 2 ml HCl (pha với nước tỉ lệ 1:3)+ 1 ml hồ tinh bột+ 1 ml KI
  • chuẩn bằng KIO3 đến khi xuất hiện màu xanh.

Các bạn có ai biết phương pháp phân tích phân tích hàm lượng phosphate nhanh bằng pp so màu không?

Nguyên tắc phương pháp xác định sulfit (SO3) bằng phương pháp chuẩn độ theo sơ đồ dưới đây:

Khi cho IO3 vào dung dịch, IO3 lập tức sẽ oxid hóa I- thành I3-, sau đó I3- này tác dụng với sulfit lại tạo thành I- ngược trở lại, quá trình cứ tiếp tục khi cho dư một giọt IO3-, lượng sulfit hết, I3- tạo ra gặp hồ tinh bột hóa thành màu xanh. :ot ( Phân tích hàm lượng phosphat bằng các lên màu, tặng hoangcyberchem một show luôn:

Theo mình phương trình phản ứng và cách giải thích cho phương pháp chuẩn độ hàm lượng SO3 của bạn như sau: Khi cho KIO3 vào dung dịch thì phản ứng xảy ra theo cơ chế sau: 5KI + KIO3 + 6HCl = 6KCl + 3I2 + 3H2O. [SO3]2- + I2 + H2O =[SO4]2-+ 2HI Khi [SO3]2- hết đi thì một giọt KIO3 dư ra sẽ tạo thành I2. I2 với chỉ thị hồ tinh bột tạo thành màu xanh đậm.