Phổ IR

Em cần gấp những mũi đặc trưng trong phổ IR của SiO2, TiO2 và TiO2/SiO2. Giúp em với