phần mềm giả lập công thức phân tử dạng 3D_Chemsite

Ai có phần mềm này thì giới thiệu cho t ớ biết với nhé.