Package dùng trong computational chemistry!

Prof Trương Nguyện Thành và các cộng sự ở ĐH Utah - USA vừa phát triển thành công Avisto. Đây là công cụ hỗ trợ cho các nghiên cứu về computational chemistry, tích hợp nhiều công cụ và cho phép truy cập từ xa. Trang chủ là http://www.astonis.com. Các bạn đăng kí rồi download để sử dụng.