Nước rửa chén hơi bị dục màu, nhìn khong trong suốt

Nhờ các bác chỉ dùm, hiên tại em đã làm được NRC ,nhưng nhìn màu không được được trong suốt, giống như các loại mỹ hảo … nhờ các bác chỉ câch làm trong suôt NRC.

bác kiểm tra hương và chất lưu hương. đó là 2 chất gây ra màu bị đục .