Những link hữu ích trong quá trình nghiên cứu

Đây là tập hợp các link về các số liệu thực nghiệm, các bạn có thể dùng nó để làm vững chắc lí luận của bạn trong các buổi " cải nhau" :bole ( =============quang phổ================= Học quang phổ căn bản: http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/Spectrpy/spectro.htm#contnt Tra quang phổ các chất: http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/cgi-bin/cre_index.cgi ================pk===========

http://research.chem.psu.edu/brpgroup/pKa_compilation.pdf http://daecr1.harvard.edu/pKa/pka.html :noel4 (

BM mới sưu tầm được hai link nữa đây: Bảng tuần hoàn trực tuyến http://www.chemicool.com/ Từ điển hoá học trực tuyến http://www.chemicool.com/dictionary.html Top 5 Requested Elements Các loại bảng tuần hoàn mới, có cập nhật http://chemlab.pc.maricopa.edu/periodic/spiraltable.html

Trang tra nhanh các tên pứ: http://www.monomerchem.com/display4.html