Nhờ mọi người giải giúp bài về polime-composite

Tính lượng chất đóng rắn DETA cần cho 1kg nhựa epoxy DER 331 với đương lượng EEW là 450 g/eq