Nét đẹp hóa học

Nhờ các bạn ai có thể thì scan và post các bài trong phần hóa học trong cuộc sống trên các số báo của Cyberchem cho box này thêm phong phú. Nếu scan và post được series bài về “nét đẹp hóa học” của bạn Bình thì hay lắm!