Một số pứ của carbanion

Một số pứ của cacbanion:

1)Pứ kết hợp cation: pứ này liên kết Z - X phân cực về phía X tạo ra một điện tích dương nhỏ ở Z. Từ đó, ta biết được lí do các hợp chất cơ kim như RNa , RLi, mặc dù bình thường không tồn tạI ở dạng cacbanion tự do song cũng có thể pứ dễ dàng vớI HOH, HCl, Br2… Ngay cả khi R’ - H ít phân cực, nhưng cacbanion R’(trừ) phảI bền hơn R(cộng) .

2)Pứ cộng và nốI đôi: cacbanion có khả năng cộng hợp vào nốI đôi của nhóm cacbonyl để hình thành anion mới. Vì thế các hợp chất cơ kim như R - Mg - X hoặc cáchợp chất có nhóm CH2- linh động trong môi trường kiềm dễ tham gia pứ vớI andêhit, xêton. -Cacbanion cũng có thể cộng vào nốI đôi C=C để tạo cacbanion mớI, nhất là khi nguyên tử cacboncủa nốI đôi rất nghèo mật độ e
Còn nữa, BM sẽ cập nhật thêm, do chỉ mới viết được nhiêu này thôi. BM sẽ sớm up lên phần còn lại. Chúc các bạn vui vẽ. :noel7 ( :noel6 ( :hocbong ( :sangkhoai

Dạo này BM bận học thi wé nên các bạn thông cảm, mình mới viết được một số bài, trước hết mình cập nhật hai pứ còn thiếu của cacbanion cho trọn vẹn cái đã. Phản ứng chuyển vị thành cacbanion khác bền hơn: Vì vậy mà pứ giữa clorua 2,2,2 – triphênylêtyl với natri kim lọai trong alcol t-amylic hoặc amoniac cho ta 1,1,1- triphênylêtan, nhưng trong dung môi khác lại cho ta 1,1,2- phênylêtylnatri

Pứ tách: Cacbanion có thể tham gia pứ tách mất một nguyên tử hidro hay nguyên tử khác dưới dạng anion để tạo ra anken trung hòa điện