Một số câu hỏi

Nhờ các bác trong diễn đàn giải thích dùm:

Trong phản ứng trùng hợp dây chuyền gốc tự do: hoạt tính của monome và tâm hoạt động liên quan như thế nào?

Tại sao hoạt tính của Stiren lớn hơn Propylen nhưng hoạt tính của tâm hoạt động thì ngược lại (Propylen > Stiren) ?

Tại sao trong tổng hợp Polystiren, gốc tự do được tạo ra bằng cách cộng Head-Tail bền hơn Head-Head ? Thank you very much.

hoạt tính của monomer và gốc không đi cùng với nhau. Styrene có khả năng tạo thành gốc tự do dễ hơn propylene vì gốc tạo thành được an định bằng cộng hưởng từ nhân thơm-> styrene có hoạt tính cao hơn proylene. tuy nhiên do gốc tạo thành bền nên hoạt tính của gốc này lại kém hơn của propylene Trong tổng hợp PS, công head-tail bền hơn vì gốc tạo thành luôn được làm bến bằng công hưởng từ nhân thơm. Khong chỉ riêng styrene, hầu hết các phản ứng chain polymerzation đều có sản phẩm head-tail chiếm ưu thế