Một số câu hỏi đời thường

Một số câu hỏi dạng “em yêu khoa học”, ai chưa biết thì tìm hiểu nhé.

http://vietsciences1.free.fr/vietscience/docbao/why/taisao1.htm