Một số bài tập hóa Phổ Thông.

Dưới đây mình trích 1 số bài tập dành cho các bạn mà mình thấy khá thú vị, mình giữ nguyên bảng tiếng Anh anh em cố gắng tự đọc , cũng dễ hiểu chứ không khó. còn thảo luận thì có thể tiếng Việt :slight_smile:

1. (15 points) Write complete names for each of the following. a)

b)

c)

2. (15 points) Write accurate structures for the following:

a) the epoxide made from cis-2-butene

b) the Zaitsev product from dehydration of 2-methyl-2-hexanol

c) the most stable free radical of formula C5H11

d) the chlorohydrin made from isobutylene

e) one of the propagation steps in the chlorination of ethane

3. (15 points) Arrange each of the following in order with respect to the property indicated. Write “MOST” under the compound with the highest value and “LEAST” under the compound with the lowest value.

a) bond strength

b) stability

c) relative rates of dehydration

d) stability

e) the earliest transition state (MOST = earliest)

CÁc bạn có thể giải tóm tắt, và cùng nhau thảo luận 1 chút cái nào mình không rõ. :mohoi (