MIT-video

bạn mến ngoài link co movie http://ocw.mit.edu/ans7870/resources/chemvideo/index.htm ban con có những đoạn movie nào hay web nao có nữa ko? xin chỉ giup

http://cwx.prenhall.com/petrucci/medialib/media_portfolio/index.html