mass spectra nè mấy bro

Ai mà học bài tập phổ cô Hoài thì vô trang web này nè http://www.chem.arizona.edu/quizplease/msintro có tất cả các bài tập của cô và đặc biệt là nó giải luôn cho mình khe khe khe :hutthuoc( :hutthuoc( :hutthuoc(

hay qua anh oi con trang web nao hay nua khong. sao khong co trang web chi IR,NMR,UV-VIS nhi?