M.n giúp e bài này với

Người ta hòa tan 2,5000 g mẫu NaOH có chứa ẩm và tạp chất Na 2 CO 3 vào nước và định mức thành 500ml (dung dịch A). Lấy 10,00 ml dung dịch A và đem chuẩn độ bằng dung dịch chuẩn HCl 0,0500M với chỉ thị phenolphtalein và methyl da cam thì V tđ1 = 19.45ml và V tđ2 = 21.70 ml a. Xác định pH tại điểm tương đương 1 và điểm tương đương 2