lectures quantum chemistry

http://xbeams.chem.yale.edu/~batista/vvv/ trang nay có bài giảng và bài tập lượng tử,nội dung tương tự như giáo trình học lượng tử của khoá 04. chúc các bạn học tốt :doivien( :nhau ( :xuong ( :bidanh( :doivien( :ninja (

Particle in box: http://bouman.chem.georgetown.edu/S02/lect13/lect13.htm Chúc các bạn học lượng tử tốt!!! :noel2 ( :bachma ( :tantinh (