Hỏi về DGEBP và DGEBF

Cho em hỏi về cấu trúc DGEBP là như thế nào vậy ? Em biết DGEBA là viết tắt của diglycidyl epoxide ether of bisphenol A cấu trúc DGEBA như sau: và DGEBF là viết tắt của diglycidyl epoxide ether of bisphenol F cấu trúc DGEBF: (theo: http://www.chemicalbook.com/) Mong mọi người chỉ giáo.:kham ( Cảm ơn.

thân.

Danh pháp xuất phát từ reactant trong phản ứng tổng hợp.

Bisphenol A: A = aceton derivative.

Bisphenol P: P = para … (di-acetone benzene) :24h_066:

Bisphenol M: M = meta … (di-acetone benzene) :24h_066:

Chẳng biết đọc đúng hay sai, nhưng đi từ tổng hợp như sau: acetone –> p-dipropan-2-ol-2-yl benzene (bisphenol P) –> diglycidyl epoxide ether of bisphenol P

Bisphenol F: F = formaldehyde.