Hóa phân tích

Bài này hóc quá, giúp mình với: Viết phương trình phản ứng tỷ lượng, cùng số phuơng trình độc lập xảy ra trong thiết bị. Nếu kết quả phân tích định tính hỗn hợp trong thiết bị phản ứng cho thấy có các chất sau: ZnCl2, BaS, Na2SO4, ZnS, BaCl2, NaCl, BaSO4. :24h_074::nhau (