Hóa đại cương???

Các bạn ơi…

Giải đáp hộ tôi bài này nha : Mạng tinh thể lập phương mặt tâm đã được xác lập cho đồng (Cu). Hãy:

  1. Vẽ cấu trúc mạng tế bào cơ sở và cho biết số nguyên tử Cu chứa trong tế bào sơ đẳng này.
  2. Tính cạnh lập phương a(Anstron) của mạng tinh thể , biết rằngnguyeen tử Cu có bán kính 1,28(Anstron).
  3. Xác định khoảng cách gần nhất giữa hai nguyên tử đồng trong mạng.

Giúp tôi với , cảm ơn trước nhé…bibibi

Cái này em tìm trên mạng đi, giáo trình về tinh thể học (Crystallography). Đọc xong rồu tự nghiền ngầm. Chúc em thành công.