Hmo

Đây là chùm tài liệu tham khảo về MO Hucken _ một phương pháp tính toán gần đúng về bậc liên kết, điện tích hình thức,… Từ đó ta có thể xét tới đô bền của liên kết đó, và khả năng tham gia pứ của phân tử.