Hình lớp 04HH1D đây

sorry, cho mượn đất của chemvn 1 chút nha Anh em 04HH1D vô đây coi hình nè.

:sangkhoai :sangkhoai :sangkhoai :sangkhoai