Hiệu ứng ortho

So sánh tính axit của o,m,p clophenol