Glyceride

Cho mình hỏi tại sao hầu hết axit béo trong glixerit có số nguyên tố C chẵn

bởi vì nó được tạo bởi các đơn vị acetyl CH3-CO-

Tham khảo thêm bài dưới nhé !