giúp mình tính bán kính nguyên tử Ca với

Tính bán kính nguyên tử Ca biết khối lượng riêng bằng 1,55g/cm3 Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử Ca có hình cầu, có độ đặc khít là 74%

thanks

Chọn 1 hình lập phương nặng M(g)=>V hình lập phương=M/d (cm3).1mol có NA nguyên tử tổng V các ngtử=NAV1 nguyên tử=xVhinh lập phương=xM/(d voi x là độ đặc khít =>V 1nguyên tử=xM/(NA*d)=4/3 pi R^3 =>R chắc là ổn:021: