Giúp e hoa chuẩn độ với ạ

Mấy ac cho e hỏi bài này với ạ Tính nồng độ đương lượng của dụng dịch Na2S2O3 . Biết rằng khi định lượng 0.1085g K2Cr2O7 chuẩn góc dùng hêta 21,05ml dd Na2S2O3