Giải thích tại sao pyridin có base mạnh hơn pyrol

Giải thích tại sao pyridin có base mạnh hơn pyrol?